De stichting

Doelstellingen
De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de SDS o. a. de volgende taken op zich genomen:
het inventariseren van de kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom;
het bevorderen van een gerichte toepassing daarvan;
het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek;
het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf;
het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
De slogan van de SDS luidt: informatie, intervention, inclusie. 
Klik hier om onze folder te downloaden.

Activiteiten
De Stichting heeft een Landelijk Bureau. Van daaruit worden alle werkzaamheden (workshops, voordrachten, publicaties, enz.) gecoördineerd en worden inlichtingen verstrekt aan ouders en hulpverleners.
Voor verdere informatie over de Stichting en met specifieke vragen over Downsyndroom kunt u terecht bij het Landelijk Bureau. Daarnaast zijn er vrijwel overal in het land z.g. kernen actief, waarin ouders elkaar ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.
Uitgangspunt van alle activiteiten van de SDS is een positieve manier van denken over de mogelijkheden van mensen met Downsyndroom. Begeleid met de juiste ontwikkelings en onderwijsprogramma’s blijken kinderen en volwassenen met Downsyndroom tot veel meer in staat te zijn dan altijd werd gedacht. Eén van de eerste acties van de Stichting was daarom om het concept “early intervention” (ook wel vroeghulp genoemd) in Nederland te introduceren.

VIM en SDS zijn samen
Op 1 augustus 2019 is de VIM officieel ingetrokken bij de SDS. Beide zetten we ons al sinds eind jaren 80 in voor goed onderwijs aan kinderen met Downsyndroom. Er waren toen een aantal redenen om een aparte stichting en een aparte vereniging op te richten. Echter, nu is het tijd om de krachten te bundelen. Deze gebundelde krachten leveren geen optelling van kennis op maar een vermenigvuldiging. Vanaf 1 augustus 2019 zijn de VIM en de SDS samen onder de naam Stichting Downsyndroom (SDS).
De trainingen van de VIM blijven een vast bestandsdeel van de gecombineerde organisatie. Voorlopig blijft de website van de VIM met daarop alle trainingen bestaan. Trouwe leden weten deze informatieve website goed te vinden. We gaan de komende jaren het aanbod aan trainingen uitbreiden, en er komen mogelijkheden voor meer trainingen en praktische ondersteuning op maat. Hiermee blijven we ons inzetten om ouders en kinderen te ondersteunen.

Early Intervention
De early intervention-programma’s die de SDS in Nederland introduceerde zijn beide afkomstig van de Macquarie Universiteit in Australië. Het bekendste is het Macquarie Program, maar dat intussen is vervangen door het meer oudervriendelijke “Kleine Stapjes”.
Early intervention is een vorm van (thuis) begeleiding, waarbij ouders leren om hun kind vanaf de eerste levensmaanden spelenderwijs te stimuleren. De ouders leren hun kind goed te observeren en krijgen suggesties aangereikt om daar in kleine stapjes op voort te bouwen. Beide programma’s bestaan uit een grote hoeveelheid informatie op papier, die kan worden aangevuld met een instructie-video. De materialen zijn verkrijgbaar via de webshop van de Stichting Downsyndroom en in de boekhandel.

Donaties
Het werk van de Stichting Downsyndroom wordt financieel mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdragen van de (januari 2014 ca. 3300 donateurs (ouders, overige verwanten en hulpverleners) en gedeeltelijk ook door (incidentele) subsidies. 

Ook u kunt de Stichting steunen door donateur te worden. U krijgt dan ieder kwartaal het fraaie magazine Down+Up toegezonden en u krijgt op alle activiteiten en publikaties van de Stichting kortingen tot 20%. Donateurs betalen minimaal € 45,= per jaar (mits zij in Nederland wonen, anders € 60,=). Donateurs kunnen hun bijdrage overmaken op IBAN: NL60 INGB 0001 6517 23 BIC: INGBNL2A, t.n.v. Stichting Downsyndroom te Meppel.

Wilt u de SDS structureel ondersteunen, kijk dan eens op deze informatie over de Club van 100

Schenken en nalaten
U kunt de Stichting Downsyndroom ook een schenking doen of in uw testament opnemen. Klik hier voor meer informatie. 

Net een kindje gekregen? 
Bent u net ouder geworden van een kindje met Downsyndroom? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij hebben een informatiepakket voor u dat wij u graag vrijblijvend toesturen.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het Landelijk Bureau van de Stichting.

De Stichting Downsyndroom is lid van de European Down Syndrome Association (EDSA).
De Stichting Downsyndroom werkt nauw samen met de diverse Downsyndroom Teams

Transparantie
De SDS hecht veel belang aan duidelijkheid en eerlijkheid. We hebben een aparte pagina met alle gegevens rond beleid, bestuur en klachtenprocedure. Lees meer>>

CBF erkenning

 

Wet op de privacy
Lees meer >>>

Financiële verantwoording
De Stichting Downsyndroom legt ieder jaar een verantwoording af over ondernomen activiteiten.
Via deze link zijn de recente jaarverslagen (inhoudelijk en financieel) te bekijken.

Reacties plaatsen niet mogelijk