Aannamebeleid en rechten

Iedere reguliere school is bij wet verplicht om beleid te formuleren over de wijze waarop de betreffende school leerlingen met een handicap binnen die school gaat begeleiden. Een school mag dan ook niet zomaar een leerling met een handicap weigeren, maar moet in dat geval schriftelijk uitleggen waarom de school niet tegemoet kan komen aan de hulpvraag. (Tegen die motivering kunnen ouders zo nodig beroep aantekenen.)

Desalniettemin is de rechtspositie van ouders van een kind met Downsyndroom niet sterk. Om te beginnen schrijft de wet niet voor welke argumenten er al dan niet legitiem zijn bij de weigering een leerling een belemmering te plaatsen. Dat betekent dat de inschatting van de school dat deze niet de begeleiding kan bieden die nodig is al snel als voldoende argument kan worden gezien, ook door een rechter, om plaatsing van het kind te mogen weigeren. Ten tweede willen ouders in de praktijk hun kind natuurlijk ook liever geplaatst zien op een school die dit als een positieve uitdaging ziet.

Op het moment dat er een leerling met Downsyndroom wordt aangemeld, mag van de directie van een school worden verwacht dat deze er zorg voor draagt dat het team goed geïnformeerd wordt. De directie zou het, in lijn met de bedoeling van de wet, als haar verantwoordelijkheid moeten beschouwen om een breed draagvlak voor integratie te creëren binnen het team (met name door het team goed te informeren). Een breed draagvlak (maar dat hoeft niet iedere leerkracht te zijn) is belangrijk voor de continuïteit van de integratie én voor de ondersteuning van de direct betrokken leerkrachten door het team. Soms zal een school – noodgedwongen – moeten starten vanuit een situatie waarin slechts enkele leerkrachten de integratie van het kind met Downsyndroom ondersteunen. Het kan dan op een schipbreuk uitlopen, maar het komt ook voor dat in een later stadium, werkende weg, alsnog een breed draagvlak ontstaat.

Bij het voeren van een gesprek met een reguliere school is het als ouder belangrijk je te realiseren dat je rechtspositie niet sterk is. Veel ouders verkeren in de overtuiging dat een openbare school geen leerlingen mag weigeren, maar zoals we hierboven aangaven: scholen kunnen in de praktijk wel degelijk weigeren. Ouders zijn derhalve gedwongen hun woorden op een goudschaaltje te wegen. Natuurlijk komt het ook voor dat een reguliere school van het begin af aan open en positief met ouders communiceert.

Reacties plaatsen niet mogelijk