niet-onderwijskundige ondersteuning op school (Jeugdwet en WLZ)

Het onderwijsarrangement zou moeten voorzien in onderwijs-gerelateerde extra begeleiding. Maar, vaak is er ook een zorgvraag die meer te maken heeft met hulp of aansturing bij alledaagse vaardigheden of begeleiding van gedrag. Dit soort niet-onderwijskundige ondersteuning werd eerder uit de AWBZ betaald, maar is inmiddels overgeheveld naar de Jeugdwet (of de WLZ als er een zeer aanzienlijke beperking speelt). De gemeente is verantwoordelijk voor de indicaties uit de Jeugdwet. Ouders – samen met de school – kunnen deze behoefte aan dit soort niet-onderwijskundige zorg (denk aan verschonen, maar ook aan meer hulp en toezicht bij allerlei andere praktische zaken) aankaarten in de huistafelgesprekken met de gemeente. De gemeenten hebben op dit gebied ook weer een zekere beleidsvrijheid, waardoor het in de praktijk per gemeente kan verschillen wat er wordt toegekend. Ook de werkwijze van indicatiestelling kan per gemeente verschillen. Soms zijn er hierover duidelijke afspraken tussen scholen en gemeente en praten deze ook rechtstreeks hierover met elkaar – meestal moeten de ouders zelf de gemeente hierover benaderen. Hoe dan ook, stem dit af met de school.

In de praktijk komt het dus regelmatig voor dat er voor een leerling met Downsyndroom op de reguliere school (maar soms ook in het speciaal onderwijs) extra middelen voor begeleiding of persoonlijke verzorging worden ingezet vanuit de Jeugdwet (of soms vanuit de WLZ). Het aantal uren wisselt daarbij overigens zeer, afhankelijk van de behoefte van de individuele leerling en school. Soms gaat het hierbij om zorg in natura, soms om de inzet van een Persoonsgebonden Budget (PGB). In het geval van zorg in natura gaan de gelden naar een zorgaanbieder. In het geval van een PGB beheren ouders het budget. Indicatieaanvragen voor de Jeugdwet dienen bij de Gemeente te worden ingediend; indicatieaanvragen voor de WLZ bij het CIZ. Het WLZ is bedoeld voor mensen die levenslang 24-uur-zorg nodig hebben. Het wordt zelden toegekend bij jonge kinderen, tenzij er zeer aanzienlijke beperkingen spelen.

Het verkrijgen van een indicatie kan lastig zijn. De noodzaak moet voor ieder individueel kind worden onderbouwd. De MEE kan ouders ondersteunen bij het formuleren van een aanvraag. Je kunt, als de MEE je niet heeft kunnen helpen zoals je dat had gewild, bij het aanvragen van een PGB ook hulp zoeken van een zelfstandige (niet gratis) PGB-adviseur. Zie bijvoorbeeld www.pgb.nu. Verder kan advies worden gezocht via verenigingen voor budgethouders. Zie de website van Naar Keuze of Per Saldo

Problemen?

Als je problemen ondervindt rondom aanvragen van zorg-indicaties (Jeugdwet of WLZ), lees dan hier meer.

Reacties plaatsen niet mogelijk