Schoolkind

Hieronder vind je heel veel handige informatie. Wil je liever een deskundige spreken en informatie op maat krijgen? Bel ons, we spreken je graag. Tel 0522 281337

Leidraad onderwijs

Er is een nieuwe leidraad onderwijs: klik hier

Passend Onderwijs

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en begeleiding die de school biedt. Hieronder leest u welke stappen ouders officieel samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden.

Een passende plek vinden: 4 stappen

 •  Ouders melden hun zoon of dochter aan op de school van hun keuze. Denken ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dat bij de aanmelding aan de school door. Het is ook mogelijk dat een kind al op school zit als wordt geconstateerd dat het extra ondersteuning nodig heeft.
  Meer informatie: www.passendonderwijs.nl
  Meer informatie en advies: www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 • Als de school een kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, gaat de school met ouders in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of speciale school. Ook het schoolbestuur of samenwerkingsverband kan hierover meedenken. De adresgegevens van het bestuur staan in de schoolgids of op de website van de school.
  Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan kunnen ze kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies geven over een passend aanbod voor het kind.
  Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl
 • Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders een oordeel vragen aan de geschillencommissie toelating en verwijdering passend onderwijs, bij het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) of kunnen ze het geschil voorleggen aan de rechter.
  Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
  Meer informatie: www.mensenrechten.nl

Voorkomen en oplossen geschillen
Lopen de gesprekken niet goed? Bel ook met de SDS, zij kunnen je soms helpen met de juiste argumenten en soms ook materialen ( tel. 0522 281337)

 

Scholen

Op iedere leeftijd moet er voor kinderen met Downsyndroom een fundamentele keuze worden gemaakt: naar welk type onderwijs of dagopvang zal het kind gaan?
In de voorschoolse leeftijd is er de keuze tussen ofwel een reguliere crèche of peuterspeelzaal – eventueel met extra ondersteuning erbij – ofwel een kinderdagverblijf voor alleen kinderen met een verstandelijke belemmering. In de schoolleeftijd is de keuze: een reguliere school, een speciale school of een speciaal kinderdagverblijf.
Slechts een klein deel van de kinderen met Downsyndroom gaat in de schoolgaande leeftijd overigens naar een speciaal kinderdagverblijf. Meestal zijn dit kinderen met meer aanzienlijke beperkingen als gevolg van een combinatie van problemen, bijvoorbeeld Downsyndroom met autisme. De overige kinderen gaan naar een vorm van onderwijs. Het merendeel start op een reguliere school.
 
De SDS adviseert in zijn algemeenheid om te proberen het kind op een gewone school onderwijs te laten volgen. Kinderen met Downsyndroom blijven daardoor meer bij de samenleving horen en hebben meer gelegenheid voor spelafspraken met kinderen uit de buurt. Bovendien worden zij er meer gestimuleerd in hun ontwikkeling, zowel door de gedragsvoorbeelden en de meer ontwikkelde taal van klasgenoten, als door de – over het algemeen – grotere nadruk op schoolse vaardigheden op een reguliere school. Dit algemene advies neemt niet weg dat ouders van een individueel kind met Downsyndroom goede redenen kunnen hebben om toch te kiezen voor een speciale school of voorziening.
 

Indicaties voor onderwijs
Lees hier meer over indicaties voor het onderwijs (onderwijsarrangement vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) en niet-onderwijskundige begeleiding vanuit de gemeente (Jeugdwet) of WLZ).
 

Regulier of speciaal?
Iedere ouder van een kind met Downsyndroom staat voor de keuze. Gaat het kind naar de reguliere basisschool, of is voor hun kind speciaal beter? Er zijn een aantal dingen waaraan je kunt denken, als je voor die keuze staat. Lees meer>>
 

Naar de gewone school
Als je voorkeur uitgaat naar een gewone school, dan kun je hier praktische informatie vinden over hoe je dit aanpakt. Hoe leg je de eerste contacten, wat moet de reguliere school weten, wat is er nodig voor een goede begeleiding van een leerling met Downsyndroom op een gewone school? Lees meer>> 
 

Naar de speciale school
Ouders kunnen ook kiezen voor speciaal onderwijs, soms al aan het begin van de schoolloopbaan of soms na een aantal jaren regulier onderwijs. Waar moet je op letten bij plaatsing op een speciale school. Lees meer>>
 

Steunpunt Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2012 is er het steunpunt passend onderwijs voor ouders. Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs. Lees meer >>

Medische problemen
Ook op deze leeftijd kun je gebruik maken van een Downsyndroomteam/poli. Daar is veel ervaring opgedaan met kinderen met Downsyndroom. Maar, de medische zorg voor je kind met Downsyndroom kan ook door je eigen kinderarts uitgevoerd en gecoördineerd worden. Ter ondersteuning van de kinderarts is er een richtlijn voor multidisciplinaire medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom. Er is ook een duidelijke samenvatting beschikbaar.
 
Lees meer over diverse medische onderwerpen, zoals Downsyndroomteams, groeicurven, hepatitis B-vaccinatie, fysiotherapie, logopedie, mondzorg, enz.
Wil je je kind voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis? We hebben een kwartet dat mogelijk hierbij kan helpen bij de voorbereiding. Lees meer >>

Huisarts
Het is goed om ook met je huisarts afspraken te maken. En vooral ook om je huisarts te informeren over Downsyndroom. Hiervoor hebben we een speciale huisartsenbrochure en een brief die je aan je huisarts kan geven. Klik hier


Leren over grenzen, je lichaam en seksualiteit
DU 126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit
DU 126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit
DU_126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit.pdf
578.3 KiB
309 Downloads
Details

Probeer je kind slank en actief te houden
Kinderen, maar vooral adolescenten en volwassenen, met Downsyndroom hebben meer kans overgewicht te ontwikkelen. Dat heeft verschillende oorzaken. Hun basale stofwisseling is vaak lager dan bij kinderen zonder Downsyndroom, waardoor ze in rust gewoon minder energie nodig hebben. Verder hebben sommige kinderen met Downsyndroom geen rem bij het eten. Ze eten door terwijl hun lichaam eigenlijk al lang genoeg heeft gehad. Een laatste punt is dat mensen met Downsyndroom de neiging hebben tot een passieve levensstijl met te weinig beweging. Juist al in de basisschoolperiode is het belangrijk om een basis te leggen voor goede en gezonde eetgewoonten en om het kind te motiveren tot sport en/of recreatieve beweging. Lees hier meer.

Zwemles
Er zijn kinderen met Downsyndroom die meedoen met regulier zwemles.
Er zijn kinderen die het beter leren met aangepaste zwemlessen, of zelfs privé lessen. Veel kinderen leren zwemmen, wel hebben zij daar vaak meer tijd voor nodig. Informeer bij het regionale zwembad naar de mogelijkheden voor jouw kind. Een voorbeeld is een zwemvereniging in Zwijndrecht, zij bieden aangepaste lessen aan. Zie hier hun informatie:

Zwemmen voor kinderen (39.4 KiB)


Spreekbeurt

We hebben veel materiaal voor het maken van een spreekbeurt. Deze informatie is geschikt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar ook voor hun broertjes en zusjes en andere kinderen. 

Leren fietsen
De basischoolleeftijd is de leeftijd om te proberen je kind te leren fietsen. Lees meer>>
 

Zindelijkheid en zindelijkheidstraining
Kinderen met Downsyndroom worden over het algemeen later zindelijk dan andere kinderen. Hoe groter de achterstand in de verstandelijke ontwikkeling, hoe later het kind zindelijk is. Met zindelijkheidstraining kan bij de meeste kinderen met Downsyndroom gestart worden vanaf drie a vier jaar. Het merendeel van de kinderen met Downsyndroom is nog niet volledig zindelijk bij de aanvang van hun schoolloopbaan (4 a 4,5 jaar), vrijwel allen worden dit in de loop van de kleuterjaren. Lees meer>>
 

Omgang met moeilijk gedrag

Soms vertonen kinderen met Downsyndroom onwenselijk gedrag. Lees hier meer over gedragsmatige begeleiding.
Ook kunt u Down+Up 106 nog eens nalezen, hierin staan een aantal artikelen over gedrag. 

Ga door met leren lezen via de visuele weg
Al vanaf de peuterleeftijd kun je kinderen met Downsyndroom helpen met (beter) leren praten door daarbij lezen te gebruiken. Het kind leert bij die methode geschreven woorden direct (zonder spellen) te herkennen. Ga hier mee door, ook als het kind de letters reeds kent (of zelfs als het enigszins spellend kan lezen). Werk via het leren herkennen van globaalwoorden stap voor stap naar letterkennis, en naar het direct leren herkennen van stukken van woorden. Het overstappen naar spellend lezen – ouders doen dit vaak omdat de school dat nu eenmaal doet – is voor de meeste kinderen met Downsyndroom niet de beste manier om te leren lezen.  Lees meer>>
 

Rekenen
Over het leren van rekenen is veel informatie te vinden op de site van stichting Scope. Ook kunnen daar artikelen uit Down+Up over rekenvoorbereiding en rekenen worden gedownload.
 

Zelfstandig leren werken
In de basisschoolleeftijd wordt van kinderen verwacht dat zij steeds zelfstandiger worden in het doen van taakjes, met name op school. Zelfstandig werken (een taakje afmaken) moet bij kinderen met Downsyndroom vaak stap voor stap worden opgebouwd. Lees hier meer over zelfstandig werken leren.


Informatie voor gemeenten

Soms is het handig als u de gemeente wat meer informatie kunt geven over Downsyndroom. Daarvoor is een brochure beschikbaar. U kunt de brochure zelf printen en geven, of u belt/mail de SDS dan sturen wij u een gedrukt exemplaar toe.
Brochure voor gemeenten
492.8 KiB
3345 Downloads
Details

MEE
Voor vragen over algemene onderwerpen kun je terecht bij MEE. Dit is een landelijke organisatie met kantoren in de regio. Daar werken deskundige mensen die kunnen helpen met meer algemene vragen m.b.t. mensen met een beperking, met name ook vragen over welke zorg er in de regio wordt aangeboden. Bovendien kan de MEE helpen bij aanvragen voor vergoedingen uit bijvoorbeeld de AWBZ.
Zie de website www.mee.nl of het landelijk telefoonnummer 0900-999 88 88
Of kijk in je telefoonboek onder MEE of in de bedrijvengids onder ‘gehandicaptenzorg’ of ‘gehandicapteninformatie’.
 

Intelligentietest
Bij voorbaat zijn de meeste kinderen met Downsyndroom met de WISC III in het nadeel, omdat het zo’n talige test is. Wij adviseren vaak een SON 6-40 te gebruiken. Deze test doet geen beroep op taalvaardigheid. Overigens geldt bij alle testen die afgenomen worden bij kinderen met Downsyndroom dat het erg uitmaakt of degene die de test afneemt (pedagoog of psycholoog) bekend is met Downsyndroom. Zo niet, dan komt het kind al snel in een meer nadelige positie dan als het kind geen Downsyndroom zou hebben. De diagnosticus kan gebruik maken van Downsyndroom specifieke kennis, zonder dat dit overigens de normering aantast.

De uitslag van testen bij de kinderen met Downsyndroom laat niet altijd de werkelijkheid zien. Neem als ouder geen genoegen met een psycholoog/pedagoog die de WISC afneemt.  De andere testen meten net zo officieel de intelligentie. Ervaart u problemen hiermee?  De SDS kan u misschien wel helpen, laat het ons weten.

 

Financiële regelingen
Als ouder van een kind met Downsyndroom maak je soms extra kosten voor de verzorging en begeleiding van je kind. In hoeverre kom je in aanmerking voor vergoedingen? Lees meer>>

Video’s
De film Down Ahead is gemaakt om ouders, begeleiders en scholen informatie te geven over de mogelijkheden van scholieren met Downsyndroom in het reguliere onderwijs. De film gaat over het traject van aanmelden, voorbereiden, stages, voorbereiden op werk bij 4 verschillende kinderen. Hoewel de film in 2005 is gemaakt, zijn er nog voldoende inspiratie en ideeën uit te halen anno nu. Een aanrader om gewoon eens te bekijken: https://vimeo.com/8365212
 
Op het video kanaal Leraar24 zijn veel informatieve filmpjes te zien van kinderen met Downsyndroom op school. Kijk op www.leraar24.nl/ en zoek op Downsyndroom

 
Informatie voor professionals:

DU 126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit
DU 126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit
DU_126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit.pdf
578.3 KiB
309 Downloads
Details

Reacties plaatsen niet mogelijk