Onderwijs – algemeen

Update 45 (lente 1999) (8 blz - 130.8 KiB)
"Inclusief onderwijs: het Belgische Mentor Project; Een stukje in een internationale ontwikkeling", door Jo Lebeer, Annet de Vroey, Lief van Bael & Elke Willaert
Inclusief onderwijs ('Inclusive education') betekent dat de gewone onderwijsinstellingen op een zinvolle manier tegemoet komen aan de behoeften van iedereen, zowel hoogbegaafden als mensen met leermoeilijkheden en/of een belemmering. In een inclusieve school gaan alle kinderen, ongeacht hun verschillen, naar dezelfde school. Gewone scholen zouden daarvoor de nodige ondersteuning en middelen ter beschikking moeten krijgen. Het begrip betekent ‘erbij horen'. De term is duidelijker dan bijvoorbeeld ‘geïntegreerd onderwijs'; daarmee wordt immers soms het onderwijs bedoeld waarbij verschillende vakken op een geïntegreerde manier worden gegeven.

Update 52 (winter 2000) (10 blz - 97.9 KiB)
"Onderwijs aan kinderen met Downsyndroom - ervaringen in Engeland", door Sue Buckley. Artikel waarin een onderzoek wordt gepresenteerd waaruit blijkt dat kinderen met Downsyndroom in Engeland beter leren praten en beter leren lezen als ze naar een reguliere school zijn gegaan in plaats van een speciale school.

Update 59 (herfst 2002) (8 blz - 485.1 KiB)
Een tweetal samenhangende artikelen met de onderwerpen:
"Een wankel evenwicht; de integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het reguliere basisonderwijs" door Nanda Poulisse (onderzoeker ITS, Nijmegen)
"Onderzoek regulier vs speciaal", commentaar van Gert de Graaf, onderwijsmedewerker SDS

Schipbreuk op de drempel van groep 3 (5 blz - 534.4 KiB)
Redactioneel artikel uit 'Down + Up'nr. 38 (zomer 1997), door Marian de Graaf-Posthumus

Update 29 (lente 1995) (16 blz - 1.4 MiB)
“Aanpassingen aan het curriculum; het inbouwen van de onderwijskundige behoeften van verschillend lerenden in de context van reguliere schoolklassen”, door Alice Udvari-Solner
Een toenemend aantal leerlingen met lichte, matige of ernstige belemmeringen ontvangt hun dagelijks onderwijs gewoon in reguliere scholen in hun eigen buurt. Het veranderingsproces vraagt van leerkrachten uit het speciaal onderwijs dat ze hun begeleiding en uitleg geven binnen de context van het reguliere onderwijs. Reguliere leerkrachten moeten bij de voorbereiding van hun lessen rekening houden met de onderwijskundige behoeften van kinderen met belemmeringen. Naarmate de leerlingenpopulatie een steeds grotere spreiding gaat vertonen, is er een toenemende behoefte aan definities, strategieën en technieken voor aanpassingen aan het curriculum. Een praktische handleiding.

DU 17 bijlage onderwijs (lente 1992) (12 blz - 1.7 MiB)
Eerst early intervention en dan naar school", door Erik de Graaf
Onder dit motto biedt deze uitgebreide tekst vanuit de SDS een schat aan informatie over het voortraject voor regulier onderwijs zowel als over de praktische gang van zaken binnen dat onderwijs zelf. Met besprekingen van verschillende methoden.

Update 31 (herfst 1995) (20 blz - 2.1 MiB)
"Kinderen met een verstandelijke belemmering in het reguliere onderwijs - het perspectief van de ouders" doort Gert de Graaf
Op dit moment worden er in Nederland ongeveer tweehonderdvijftig kinderen met Down's syndroom onderwezen in een reguliere klas op een reguliere basisschool. Daarnaast kan men enkele tientallen kinderen met een verstandelijke belemmering door een andere oorzaak aantreffen binnen het reguliere basisonderwijs. Het reguliere onderwijs is een voorbereiding op het latere leven in een open samenleving; het is bevorderlijk voor de integratie in de buurt; de reguliere school is een meer stimulerende omgeving. Daarnaast wordt echter intellectuele winst uitdrukkelijk genoemd als een mogelijk voordeel van de onderwijsintegratie.

Update 63 (herfst 2003) (12 blz - 523.3 KiB)
Een bundel artikelen met de onderwerpen:
"Over darmproblemen, BMR-vaccinaties en autisme" door Erik de Graaf
"Afwijking in het afweersysteem" door Irene van Ditzhuijsen (C.I.M.) (geneeskundestudent), Pim van der Vossen (P.W.) (kinderarts in opleiding), Esther de Vries (E.) (kinderarts-immunoloog)
"Samen naar school; Onderwijsintegratie in Italië, van de peuterspeelzaal tot en met het voortgezet onderwijs" door Anna Contardi en Paola Gherardini, Rome, Italië - vertaling Erik de Graaf

Effects of regular versus special school placement on students with Down syndrome: a systematic review of studies ( blz - 719.7 KiB)
De Graaf G. W., van Hove G. & Haveman M. (2012) In: New Developments in Down Syndrome Research (eds A. van den Bosch & E. Dubois), pp. 45–86. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY.

DU 80 Update ( blz - 1.4 MiB)
Uit eigen onderzoek in 2005 van de SDS naar een representatieve steekproef van enkele honderden kinderen met Downsyndroom mag worden geconcludeerd dat reguliere schoolplaatsing direct bijdraagt aan een betere ontwikkeling van schoolse vaardigheden bij leerlingen met Downsyndroom. Lees hier het volledige onderzoek.

Update 68 (winter 2004) (8 blz - 114.3 KiB)
Een bundel artikelen met de onderwerpen:
"Ouders over de Rugzak; onderzoek naar ervaringen van ouders met leerlinggebonden financiering en de toegankelijkheid van het reguliere onderwijs" door M. Walraven en I. Andriessen, Oberon, Onderzoeks- en adviesbureau voor onderwijs en welzijn
"SDS-voorlichting aan REC’s" door Gert de Graaf
"Toegang tot onderwijs; Verslag van hinderpalen voor onderwijs van kinderen met Downsyndroom", Een publicatie van de Down’s Syndrome Association (DSA), UK - vertaling Kees Schoonderwoerd
"Duits onderzoek: Kleine Stapjes maakt ouders zekerder" door Erik en Marian de Graaf

Update 71 ( blz - 278.4 KiB)
Literatuurstudie naar de effecten van regulier versus speciaal onderwijs op de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Plaatsing in het regulier onderwijs leidt over het algemeen tot aanzienlijk hogere schoolse prestaties. Reguliere plaatsing leidt bovendien tot een veel betere spraakontwikkeling.Voor zelfredzaamheid is er geen verschil tussen reguliere of speciale plaatsing. Effecten van reguliere plaatsing op de meeste sociale aspecten zijn neutraal of licht positief. Kinderen met Downsyndroom worden over het algemeen geaccepteerd door klasgenoten. Ze worden echter in vergelijking met andere kinderen tegen het einde van de basisschoolperiode wel minder vaak genoemd als ‘beste vriend’.

Special DU 74 grenzen (zomer 2006) (48 blz - 796.2 KiB)
"Over de grenzen van integratie"
Een onderzoek in het kader van een interventie-project bij problematische onderwijsintegratie-situaties.

Update 65 (lente 2004) (8 blz - 309.8 KiB)
Een bundel met de volgende twee artikelen:
"Hoe verkoop ik mijn kind aan het vervolgonderwijs?" door Erik de Graaf
"Pilot-implementatietraject ‘Down Ahead’, een film over de onderwijsintegratie van leerlingen met Downsyndroom in het voort-gezet regulier onderwijs" door Gert de Graaf

Learning Reading and Writing (8 blz - 516.5 KiB)
Boek met alle teksten van de lezingen van het SDS/EDSA-symposium van 15 februari 1992 in Utrecht, vooralsnog zonder illustraties.

Learning Reading and Writing (8 blz - 4.4 MiB)
Idem met alle illustraties. Pas op voor de omvang van het bestand!

Update 109: Inclusief onderwijs voor kinderen met Downsyndroom (10 blz - 213.4 KiB)
Gert de Graaf schreef dit artikel waarin een beeld geschetst wordt van de onderwijsintegratie van leerlingen met Downsyndroom in het regulier basisonderwijs. Om hoeveel leerlingen gaat het eigenlijk en welke ontwikkelingen zijn er hierin geweest in de afgelopen decennia? Waarom kiezen ou-ders voor regulier dan wel speciaal onderwijs? Wat is er bekend over de effecten van school-type op de ontwikkeling en het sociaal functioneren van het kind? Welke voorwaarden zijn gunstig voor de onderwijsintegratie van kinderen met Downsyndroom?

Reacties plaatsen niet mogelijk